Hướng dẫn chữa bài 4.84 – Sách bài tập Đại số 10

Rate this post

Hướng dẫn chữa bài 4.84

4.84

x^2 + 8x + 1 > 0, ∀x ≥ 0 nên mọi x không âm không là nghiệm của hệ trong phương án C; Mặt khác x^2 - 5x + 2 > 0, ∀x < 0 nên mọi x âm cũng không là nghiệm của hệ trong phương án C. Vậy đáp án là C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top