Hướng dẫn chữa bài 4.22 – Sách bài tập Đại số 10

Ngày 18/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.22 4.22 Nhận xét. Phép biến đổi . = làm mở rộng tập xác định, dẫn tới thay đổi điều kiện của mình, do đó có thể làm xuất hiện nghiệm ngoại lai. Share Tweet Email Related

Rate this post

Hướng dẫn chữa bài 4.22

4.22

Hướng dẫn chữa bài 4.22

Nhận xét. Phép biến đổi sqrt a . sqrt b = sqrt {ab} làm mở rộng tập xác định, dẫn tới thay đổi điều kiện của mình, do đó có thể làm xuất hiện nghiệm ngoại lai.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm