Hướng dẫn chữa bài 3.26 – Sách bài tập Đại số lớp 10

Rate this post

Hướng dẫn chữa bài 3.26

3.26

Gọi x là số xe 4 chỗ, y là số xe 7 chỗ. Điều kiện là x và y nguyên dương.

Ta có hệ phương trình

(thỏa mãi điều kiện bài toán).

Vậy công ti có 50 xe 4 chỗ và 35 xe 7 chỗ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top