Hướng dẫn chữa bài 1.61 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Hướng dẫn chữa bài 1.61

1.61

(Xem hình 1.72)

Hướng dẫn chữa bài 1.61

b) Tính toạ độ trọng tâm G, G’ của tam giác ABC và A’B’C’ ta được G(0; 1) và G'(0 ; 1).

Vậy G ≡ G’.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận