Đề 6 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

Rate this post

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

1. Điền tiếng thích hợp vào ô dưới hình cho phù hợp:

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

2. Điền tiếng thích hợp vào chỗ trỗng:

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

3. Nỗi chữ với hình cho phù hợp:

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

4. Nối chữ ở cột trái với chữ ở cột phải cho phù hợp:

Xem thêm Đáp án đề 6 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top