Đáp án bài 9 – Toán trồng cây – Toán đố lớp 4

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Giải bài số 9

Hiệu của 328 và 76 bằng:

328 – 76 = 525

hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

Vậy từ số 76 đến số 328 có tất cả:

252 + 1 = 253 (số)

Các số từ 76 đến 328 bắt đầu là số chẵn và kết thúc cũng là số chẵn nên số các số chẵn nhiều hơn số các số lẻ một số.

Số các số lẻ là:

(253 – 1) : 2 = 126 (số)

Số các số chẵn là:

126 + 1 = 127 (số)

Đáp số: 126 số lẻ

127 số chẵn.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận