Đáp án bài 7 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

Ngày 16/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 7 Nếu lần thứ hai không bán thêm 3 m thì số vải còn lại sau khi bán lần thứ hai là: 17 + 3 = 20 (m) 20 mét vải bằng: Số mét vải còn lại sau khi bán lần thứ nhất là: Nếu lần thứ nhất không bán thêm 5 m thì số mét vải còn lại là: 35 + 5 = 40 (m) 40 mét vải...

Rate this post

Đáp án bài 7

Nếu lần thứ hai không bán thêm 3 m thì số vải còn lại sau khi bán lần thứ hai là:

17 + 3 = 20 (m)

20 mét vải bằng:

Đáp án bài 7

Số mét vải còn lại sau khi bán lần thứ nhất là:

Nếu lần thứ nhất không bán thêm 5 m thì số mét vải còn lại là:

35 + 5 = 40 (m)

40 mét vải bằng:

Chiều dài tấm vải là:

Số mét vải bán lần thứ nhất là:

Số mét vải bán lần thứ hai là:

60 – (25 +17) = 18 (m)

Đáp số: Lần thứ nhất: 25 m

Lần thứ hai: 18 m

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm