Đáp án bài 4 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Ninh Bình năm 2009 -2010

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Đáp án bài 4 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Ninh Bình năm 2009 -2010

Bài 4 :

1) Ta có : Δ’ ={ [-(m +1)]}^2 – 2m = m^2 + 2m + 1 – 2m = m^2 + 1 > 0

Nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị m .

2) Theo định lý Viet ta có :

x1 + x2 = 2(m+1)

x1.x2 = 2m

Khi đó M = x1 + x2 -x1.x2 = 2(m+1) -2m = 2

M = 2 nên không phụ thuộc vào giá trị của m.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận