Đáp án bài 24 – Các bài toán đố tìm một phần mấy của một số ,P1, Toán nâng cao lớp 3

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Đáp án bài 24

Bài 24:

Ngày thứ hai nhà máy sản xuất được:

42 x 3 = 126 (sản phẩm)

Ngày thứ hai nếu sản xuất thêm 2 sản phẩm thì được:

126 + 2 = 128 (sản phẩm)

Ngày thứ ba nhà máy sản xuất được:

128 x 2 = 256 (sản phẩm)

Đáp số: 256 sản phẩm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận