Bài tập trắc nghiệm phép cộng và phép nhân số phức – Sách bài tập giải tích 12

Ngày 24/01 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài tập trắc nghiệm phép cộng và phép nhân số phức Bài 4.16 trang 202 sách bài tập giải tích 12 Cho z ∈ C. Khẳng định nào sau đây là sai? A. z + ∈ R B. z. ∈ R C. z – ∈ R D. ∈ R >>Xem đáp án tại đây. Bài 4.17 trang 202 sách bài tập giải tích 12 Cho n, k ∈ N, biết =-1....

Rate this post

Bài tập trắc nghiệm phép cộng và phép nhân số phức

Bài 4.16 trang 202 sách bài tập giải tích 12

Cho z ∈ C. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. z + overline{z} ∈ R

B. z. overline{z} ∈ R

C. z – overline{z} ∈ R

D. z^{2}.(overline{z})^{2} ∈ R

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4.17 trang 202 sách bài tập giải tích 12

Cho n, k ∈ N, biết i^{2} =-1. Khẳng định nào sau đây là đung?

A. n là một số chẵn

B. n là một số lẻ

C. n =4k + 2

D. n = 4k +3

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4.18 trang 202 sách bài tập giải tích 12

Cho z1, z2 ∈C. Khẳng định nào sau đây sai?

A. z1.overline{z2} + overline{z1} .z2 ∈ R

B. z1.z2 + overline{z1} .overline{z2} ∈ R

C. z1.overline{z2} .overline{z1} .z2 ∈ R

D. z1.z2 – overline{z1} .overline{z2} ∈ R

>>Xem đáp án tại đây.

Có thể bạn quan tâm