Bài tập đường tiệm cận – Sách bài tập giải tích 12

Rate this post

Bài tập đường tiệm cận – Giải tích 12

Bài 1.47 trang 24 sách bài tập giải tích 12

Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.48 trang 24 sách bài tập giải tích 12

Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.49 trang 24 sách bài tập giải tích 12

a) Cho hàm số

có đồ thị (H)

Chỉ ra một phép biến hình biến (H) thành (H’) có tiệm cận ngang y = 2 và tiệm cận đứng x = 2.

b) Lấy đối xứng (H’) qua gốc (O), ta được hình (H’’). Viết phương trình của (H’’).

>>Xem đáp án tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top