Bản kiểm điểm Đảng Viên ngành y tế cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Tháng Một 11, 2018 | Kiến Thức | Tag: bản kiểm điểm • bản kiểm điểm đảng viên • bản kiểm điểm đảng viên ngành y tế Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018 cũng là một trong những văn bản bắt buộc dành cho cá nhân đang...

Rate this post
Tháng Một 11, 2018 | Kiến Thức | Tag: bản kiểm điểm • bản kiểm điểm đảng viên • bản kiểm điểm đảng viên ngành y tế

Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018 cũng là một trong những văn bản bắt buộc dành cho cá nhân đang hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Và nội dung cơ bản của bản kiểm điểm đảng viên này phải đề cập rõ ưu khuyết điểm, từ đó hoạch địch đường lối phương hướng mới trong năm tới, kèm theo đó là mục đánh giá, nhận xét và phân loại rõ ràng chất lượng đảng viên theo các tiêu chí đề ra ban đầu. Download nhanh bản kiểm điểm cán bộ và công chức, viên chức ngành y tế ngay hôm nay thuận tiện hơn cho kế hoạch báo cáo trong thời gian tới.

Bài Viết Cùng Chủ Đề

 • Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên
 • Bản kiểm điểm về việc làm mất thẻ đảng viên hay theo chuẩn mẫu mới nhất
 • Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ giám đốc, hiệu trưởng
 • Bản kiểm điểm Đảng Viên 6 tháng đầu năm hay theo quy chuẩn mới nhất
 • Bản kiểm điểm cá nhân quá trình công tác dành cho công nhân viên chức
 • Bản kiểm điểm dành cho học sinh các cấp & sinh viên ĐH CĐ mẫu chuẩn nhất 2018
 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 hay nhất đầu năm 2018
 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm theo tinh thần nghị quyết TW4 khóa 12
 • Bản kiểm điểm đảng viên dự bị & chính thức cuối năm 2017 đầu năm 2018
 • Bản kiểm điểm Đảng Viên của các cán bộ quản lý, lãnh đạo cuối năm 2017

Xem thêm : viết bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 tại đây.

. . .

 • Mục lục

  • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên y tế cuối năm 2017 đầu năm 2018 cho cán bộ và công chức viên chức
  • Hướng dẫn hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong quý I/2018

  Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên y tế cuối năm 2017 đầu năm 2018 cho cán bộ và công chức viên chức

Nội dung cơ bản của Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm ngành y tế như sau:

ĐẢNG BỘ……………………………..

Chi bộ………………….……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….………, ngày… tháng….. năm 20

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CÁ NHÂN

Họ và tên: ……………………..……………….………………….. Ngày sinh:………………

Chức vụ Đảng:……………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………….

Chi bộ:……………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Luôn kiên định và trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước.

– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên.

– Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm.

– Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị của Đảng.

– Tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào do tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phát động.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (bao gồm cả nhiệm vụ theo chức danh kiêm nhiệm)

– Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư chú theo quy định.

+ Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên giao phó.

+ Là một bác sĩ, tôi luôn tận tình với công việc, không để sai sót trong chuyên môn, không gây phiền hà, sách nhiễu cho bệnh nhân, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

+ Đối với nhiệm vụ trưởng khoa: Tôi luôn tự học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm quản lý.

+ Đối với nhiệm vụ của một Chi ủy viên, tôi luôn làm tốt các nhiệm vụ mà bí thư giao phó; cùng với cấp ủy xây dựng nghị quyết chi bộ hằng tháng.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Trong quá trình thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình,ý thức tổ chức, kỷ luật phục tùng sự phân công của cấp trên giao phó.

– Luôn thực hiện chế độ sinh hoạt và đóng Đảng phí theo quy định thực hiện các nội quy quy chế cuả tổ chức Đảng, cơ quan, các đoàn thể.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Là đảng viên trẻ, tuy đã cố gắng nhiều nhưng còn bộ lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm cũng còn hạn chế.

– Đôi khi còn chưa thật linh hoạt, tinh thần phê và tự phê bình còn hạn chế.

– Đôi lúc chưa thật mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục

– Cần tích cực học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp đi trước.

– Phát huy những mặt tích cực và đầy lùi hạn chế

– Lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá của bản thân trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tôi trong năm…… Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí trong chi bộ.

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

– Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI KIỂM ĐIỂM

(ký, ghi rõ họ và tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét đánh giá của chi uỷ, chi bộ:

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………………….…..…………………

2. Chi bộ phân loại chất lượng (Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ)

……….……………………………………………………..…………………………………… ……….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

T/M CHI BỘ

(ký, ghi rõ họ và tên)

3. Đảng uỷ phân loại chất lượng:………..…………………………………………………….

……….……………………………………………………..……………………………………

T/M ĐẢNG UỶ

(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên ngành y tế:

 

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế cuối năm cho cán bộ và công viên chức
 • Hướng dẫn hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong quý I/2018

Đó là yêu cầu trong hướng dẫn 51-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Yêu cầu việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

Các Đảng viên sau khi tham gia lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) sẽ phải viết báo cáo thu hoạch. Sau học tập, quán triệt, mỗi đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên; đồng thời sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện nghị quyết, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết hiệu quả.

Download mẫu bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế file.PDF Tại Đây

Download mẫu bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế file.DOC Tại Đây

Trên đây là form chuẩn theo mẫu bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế cuối năm cho cán bộ và công viên chức mới nhất, bạn có thể đọc nghiên cứu thật kĩ rồi tải về sử dụng khi cần. Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân nên tuân thủ các nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, không giấu diếm để chi ủy, chi bộ dễ dàng đưa ra đánh giá cuối cùng về chất lượng từng đảng viên. xoso86.net chúc bạn download thành công!

 • Soi cầu XSMB 21/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSTB kết quả xổ sổ miền bắc chủ nhật hôm nay

  Soi cầu XSMB 21/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSTB kết quả xổ sổ miền bắc chủ nhật hôm nay

 • Dự đoán XSMN 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSMN đài XSTG, XSKG, XSDL kết quả xổ số miền nam hôm nay

  Dự đoán XSMN 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSMN đài XSTG, XSKG, XSDL kết quả xổ số miền nam hôm nay

 • Dự đoán XSMT 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSMT đài XSKH, XSKT kết quả xổ số miền trung hôm nay

  Dự đoán XSMT 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSMT đài XSKH, XSKT kết quả xổ số miền trung hôm nay

 • Dự đoán XSKH XSMT 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSKH kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 21-1-2018

  Dự đoán XSKH XSMT 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSKH kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 21-1-2018

 • Dự đoán XSDL XSMN 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSDL kết quả xổ số Đà Lạt ngày 21-1-2018

  Dự đoán XSDL XSMN 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSDL kết quả xổ số Đà Lạt ngày 21-1-2018

 • Dự đoán XSKG XSMN 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSKG kết quả xổ số Kiên Giang ngày 21-1-2018

  Dự đoán XSKG XSMN 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSKG kết quả xổ số Kiên Giang ngày 21-1-2018

 • Dự đoán XSTG XSMN 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSTG kết quả xổ số Tiền Giang ngày 21-1-2018

  Dự đoán XSTG XSMN 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSTG kết quả xổ số Tiền Giang ngày 21-1-2018

 • Dự đoán XSKT XSMT 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSKT kết quả xổ số Kon Tum ngày 21-1-2018

  Dự đoán XSKT XSMT 21/1 2018 chủ nhật – Soi cầu KQXSKT kết quả xổ số Kon Tum ngày 21-1-2018

 

Xo so»Kiến Thức» Bản kiểm điểm Đảng Viên ngành y tế cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018

 

Kết quả XSMB

 • xsmb Thu 2
 • xsmb Thu 3
 • xsmb Thu 4
 • xsmb Thu 5
 • xsmb Thu 6
 • xsmb Thu 7
 • xsmb Chu Nhat

Kết quả XSMN

 • xsmn Thu 2
 • xsmn Thu 3
 • xsmn Thu 4
 • xsmn Thu 5
 • xsmn Thu 6
 • xsmn Thu 7
 • xsmn Chu Nhat

Kết quả XSMT

 • xsmt Thu 2
 • xsmt Thu 3
 • xsmt Thu 4
 • xsmt Thu 5
 • xsmt Thu 6
 • xsmt Thu 7
 • xsmt Chu Nhat
Bài viết liên quan
 • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm cho đảng viên không phải là cán bộ & công viên chức

  Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm dùng cho đảng viên không phải là cán bộ & công viên chức


 • Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm của Tổng phụ trách mẫu mới chuẩn nhất

 • Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ cuối năm

  Bản kiểm điểm quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ mẫu mới nhất

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên là sinh viên cuối năm chuẩn mới nhất

  Bản kiểm điểm đảng viên là sinh viên cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018


 • Mẫu biên bản kiểm điểm Đảng Viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

 • 5 mẫu viết bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2017 đầu năm 2018

  101 mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay nhất cuối năm 2017 đầu năm 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí cuối năm 2017 đầu năm 2018 mới nhất

  Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định mới 2018

  Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định mẫu mới 2018


 • Mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn Viên cuối năm 2017 hay nhất đầu năm 2018


 • Bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm dành cho giáo viên công chức & HSSV

Bài viết cùng chủ đề
 • Mẫu biên bản họp chi đoàn đề nghị xét duyệt công nhận đảng viên chính thức

  Mẫu biên bản họp chi đoàn đề nghị xét duyệt công nhận đảng viên chính thức 2018

 • Hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng đảng viên mới nhất

  Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên


 • Bản kiểm điểm về việc làm mất thẻ đảng viên hay theo chuẩn mẫu mới nhất

 • Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay theo chuẩn mới nhất

  Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị theo chuẩn mẫu mới nhất


 • Bản kiểm điểm Đảng Viên 6 tháng đầu năm hay theo quy chuẩn mới nhất


 • Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức theo quy định mới 2018


 • Mẫu hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên số 27-HD/BTCTW 2018


 • Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng Viên theo quy định mới năm 2018


 • Mẫu bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức mới nhất 2018


 • Mẫu hướng dẫn đánh giá phân loại đảng viên cuối năm 2017 đầu năm 2018

Có thể bạn quan tâm
 • Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên
 • Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018
 • 101 mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay nhất cuối năm 2017 đầu năm 2018

Có thể bạn quan tâm